Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Gmina Policzna
Gmina Policzna
Adres:  
ul. Bolesława Prusa 11, 26-720 Policzna
Telefon:  
48 6770039
Fax:  
48 6770051
E-mail:  
sekretariat@policzna.ugm.pl

Informacje dotyczące dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Policzna

Gmina Policzna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Policzna.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-12-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-02
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Kwaśnik.
 • E-mail: sekretariat@policzna.ugm.pl
 • Telefon: 48 677 00 39

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Policzna
 • Adres: ul. Bolesława Prusa 11
  26-720 Policzna
 • E-mail: wojt@policzna.ugm.pl
 • Telefon: 48 677 00 39

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Urząd Gminy Policzna, ul. Bolesława Prusa 11, 26-720 Policzna

Do budynku prowadzi jedno wejścia od ul. Prusa. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach po prawej stronie znajduje się podjazd dla wózków.

Sekretariat znajduje się na 1 piętrze. W budynku nie ma windy lub platformy przyschodowej.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. 

Po wejściu do budynku osoba niepełosprawna zostanie obsłużona przez urzędnika z dowolnego pokoju znajdującego się na parterze. 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na lewo od schodów.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących